share template shop blogger


 Download   |  Demo online

cách sử dụng template ví dụ như template johny magstore:
1- post sản phẩm theo mẫu html sau làm như sau để lần sau khỏi quên 

copy code sau 

<div class="product_image">

<div class="pancontainer" data-orient="center" data-canzoom="yes" style="width:150px; height:150px;">


<img border="0" class="item_thumb" src="product_image.jpg" /></div>

<span class="item_price">$00.00</span> </div>
<div class="product_describe">
Descriptions... </div> vào  setting -> posts and comments >> post template -> paste vào
2- thanh toán paypal -  template cũng dùng simplecart 
chỉnh trong html thay đổi

<script type='text/javascript'>
simpleCart.email = &quot;dia-chi-email-paypal@gmail.com&quot;;

simpleCart.checkoutTo = PayPal;

simpleCart.currency = USD;

simpleCart.taxRate  = 0.02;
simpleCart.shippingFlatRate = 3.25;
simpleCart.shippingQuantityRate = 1.00;
simpleCart.cartHeaders = [&quot;thumb_image&quot; , &quot;Quantity_input&quot; ,   &quot;Total&quot;, &quot;remove&quot; ];
</script>
thay đổi slide ở widget ->tìm feature content slider ->

edit-> sửa  thay bằng categories bạn muốn show trên slider


 1. để qủan lý cho script của mình down script về  chỉnh sửa đơn vị tiền tệ - :
  http://kauman.googlecode.com/files/WojosimpleCart-USD.js
  vì paypal dùng USD nên không thay đổi gì nhiều - để thay đổi đơn vị thanh toán tìm : 
 2. simpleCart.currency = USD;
    thay bằng ký hiệu thanh toán  khác.....
Bonus khi sử dụng  template thay url khi click vào nút order now  
 1. với template Johny Ganteng Store, vào chỉnh sửa Edit HTML tick vào  Expand Widget Templates :
  <input class='order' onclick='window.location=&apos;http://johny-gantengstore.blogspot.com/p/sample-page-no-image.html&apos;' type='button' value='Order'/> thay thế url  bằng url trang của bạn
 2.  với template  Joss Mobile Phone, vào Edit HTML tick  Expand Widget Templates :
  <a class='item_add' href='http://johnyjoss.blogspot.com/p/sample-page-no-image.html'>Order</a>tương tự như trên ta có thể  thay bằng tiếng việt 

 3. <a class='item_add' href='http://shop/p/lien-he.html'>Đặt Hàng</a>
  <a class='view_detail' expr:href='data:post.url'>Chi Tiết</a>
** để sử dụng tốt nhất nên down mọi file .js về và up lên host google để dùng riêng tránh tác giả ngứa tay del đi là hỏng hết
Previous
Next Post »