Bỏ dấu gạch chân đỏ trong word 2013

Bước 1: Vào File ---> Option 

Bước 2 : Chọn tab "Proofing" trong Word Option

Bỏ 2 dấu check: check spelling as you type và mark grammar erros as you typeHai mục này như trong W 2007 và 2010 thôi mà.

Bỏ dấu gạch chân đỏ trong word 2013
Previous
Next Post »