Hướng dẫn tạo khung đăng nhập Blogger

Hướng dẫn tạo khung đăng nhập Blogger ,đã có tính năng đăng nhập cho người dùng trên thanh Navbar, tuy nhiên tính năng này sẽ bị mất đi khi các bạn ẩn thanh navbar đi .Để đăng nhập vào blog của mình  phải vào trang chủ blogger.
 Tuy vậy, chúng ta có thể khắc phục việc này bằng cách tạo khung đăng nhập thay thế. Để tạo form đăng nhập blogspot  này các bạn làm theo các bước sau:

1. Đầu tiên đăng nhập và vào bố cục của blogger
2. Chọn thêm tiện ích
3. Bạn hãy click  thêm HTML/Javascript
4. Copy và dán code bên dưới vào HTML/Javascript trên

Hướng dẫn tạo khung đăng nhập Blogger

<form id="gaia_loginform" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit= "return(gaia_onLoginSubmit());" >

<div id="gaia_loginbox">

<table class="form-noindent" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" border="0">

<tr> <td valign="top" style="text-align:center" nowrap="nowrap" bgcolor="#e8eefa">

<input type="hidden" name="ltmpl" value="draft" />

<div class="loginBox">

<table id="gaia_table" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">

<tr><td colspan="2" align="center">

<table> <tr> <td valign="top">

<img src="http://kodehexa.googlepages.com/google_transparent.gif" alt="Google" /></td>

<td valign="middle"><font size="+0"><b>Tài khoản</b></font></td></tr></table>

<font size="-1"></font></td></tr>

<script type="text/javascript">

<!-- function onPreCreateAccount() { return true; } function onPreLogin() { if (window["onlogin"] != null) { return onlogin(); } else { return true; } } -->

</script>

<tr><td colspan="2" align="center"></td></tr>

<tr><td nowrap="nowrap"><div align="right">

<span class="gaia le lbl">Email:</span></div></td><td>

<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="http://www.blogger.com/home" />

<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />

<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />

<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />

<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />

<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />

<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />

<input type="hidden" name="hl" id="hl" value="vi" />

<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />

<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />

<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />

<input type="hidden" name="GALX" value="Ie2nThzvHSI" />

<input type="text" name="Email" id="Email" size="20" value="" class='gaia le val' />

</td></tr>

<tr><td></td><td align="left"></td></tr>

<tr><td align="right"><span class="gaia le lbl">Mật Khẩu:</span></td>

<td><input type="password" name="Passwd" id="Passwd" size="20" class="gaia le val" /></td></tr>

<tr><td></td><td align="left"></td></tr>

<tr><td align="right" valign="top">

<input type="checkbox" name="PersistentCookie" id="PersistentCookie" value="yes" />

<input type="hidden" name='rmshown' value="1" /></td>

<td align="left"><label for="PersistentCookie" class="gaia le rem">Nhớ mật khẩu</label></td></tr>

<tr><td></td>

<td align="left"><input type="submit" class="gaia le button" name="signIn" value="Đăng nhập" /></td></tr>

<tr id="ga-fprow">

<td colspan="2" height="33.0" class="gaia le fpwd" align="center" valign="bottom">

<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target=_top>Quên mật khẩu?</a>

[<a href="http://vntim.blogspot.com/2011/05/cach-tao-khung-hop-dang-nhap-blogger.html" target=_top title="Tác giả VnTim™">©</a>]</td>

</tr></table></div></td></tr></table></div>

<input type="hidden" name="asts" id="asts" value="" />

</form>

<form id="gaia_universallogin" action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginAuth?service=blogger" method="post" onsubmit="return(gaia_onLoginSubmit());">

<input type="hidden" name="continue" id="continue" value="https://draft.blogger.com/home" />

<input type="hidden" name="service" id="service" value="blogger" />

<input type="hidden" name="naui" id="naui" value="8" />

<input type="hidden" name="fpui" id="fpui" value="2" />

<input type="hidden" name="skipvpage" id="skipvpage" value="true" />

<input type="hidden" name="rm" id="rm" value="false" />

<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />

<input type="hidden" name="hl" id="hl" value="vi" />

<input type="hidden" name="alwf" id="alwf" value="true" />

<input type="hidden" name="alinsu" id="alinsu" value="0" />

<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />

<input type="hidden" name="ltmpl" id="ltmpl" value="draft" />

</form>

Previous
Next Post »